Kitab Al Hikmah bag 4


فصل في زمن الحيض

Fasal tentang masa/zaman Haidh.

Adapun paling sedikitnya masa Haidh ialah sehari semalam ya'ni 24jam baik keluar secara terus menerus (الاتصال المعتاد), atau keluar secara terputus (عدم الاتصال المعتاد) akan tetapi jumlah darah yang keluar ketika dijumlahkan mencapai masa minimal Haidh ya'ni 24jam dengan syarat tidak melewati 15hr.

Jadi apabila ada seorang wanita mengeluarkan darah kurang dari 24jam, atau sampai 24jam tapi keluarnya darah melebihi masa 15hr maka jelas darah yang keluar tersebut dihukumi darah Istihadhoh.

Adapun jika ragu apakah mencapai 24jam atau tidak, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat (Khilaf) menurut Imam Ibnu Hajar dihukumi darah Istihadhoh, sedang menurut Imam Romli dihukumi darah Haidh meskipun keluarnya darah secara terputus dan warna darah lebih dari 1warna.

Ref : Al-Bajuri Juz 1 Hal 110, Bughyah hal 14.

Dan masa umumnya/lumrahnya seorang wanita mengalami Haidh yaitu 6hr, adapun paling banyaknya yaitu 15hr 15mlm meskipun keluarnya tidak secara terus menerus.

Jadi jika ada seorang wanita mengeluarkan darah melewati sampai masa 15hr, bukan berarti Haidh nya 15hr dan selebihnya dihukumi istihadhoh, akan tetapi kasus diatas masuk pada kategori masalah Istihadhoh (Sebagian darah Istihadhoh sebagian lagi darah Haidh) yang akan kami rinci nanti pada Fasal Istihadhoh.

Ref : Sulaimanul Jamal Juz 1 Hal 237, Majmu' Syarah Muhaddzab Juz 1 Hal 396.

Wallohu A'lamu Bis-Syowab...

Semoga bermanfaat Aamiin..