Kitab Ibatul Ahkam bag 2

Kitab Ibatul Ahkam Syarh Bulughul Maram Bab 1 Bagian kedua

Assalamu 'alaikum war.wab.
Kitab Thaharah (2)
ـ وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ». أَخْرَجَهُ الثلاَثَةُ، وَصَحَّحَه أَحْمَدُ.
Dari Abu Sa’id al-Khudri (r.a) bahawa Rasulullah (s.a.w) pernah bersabda: “Sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan, tiada sesuatu apa pun yang membuatnya menjadi najis.” (Diriwayatkan oleh al-Tsalatsah dan dinilai shahih oleh Imam Ahmad)
Makna Hadis
Air tidak menjadi najis kerana ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Hadis ini menceritakan kisah sumur Budha’ah, yaitu sumur yang menjadi tempat pembuangan kain-kain bekas mengelap darah haid, bangkai anjing, dan segala sesuatu yang berbau busuk. Makna yang dimaksudkan di sini ialah masyarakat senantiasa membuang benda-benda tersebut dari belakang rumah mereka. Sampah sarap ini kemudian dibawa oleh banjir dan hanyut hingga sampai ke sumur Budha’ah tersebut kerana sumur itu terletak di dataran yang rendah. Airnya banyak sehingga ia tidak tercemar oleh benda-benda kotor tersebut. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah (s.a.w) mengenai kedudukan air Budha’ah itu supaya mereka mengetahui hukumnya suci ataukah najis. Rasulullah (s.a.w) lalu menjawab bahwa air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis.
Analisis Lafaz
“طهور ”, suci lagi menyucikan. “لا ينجسه شيئ ”, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis selagi airnya tidak berubah, namun jika airnya berubah, maka ia menjadi najis berdasarkan ijmak. Ungkapan ini dinamakan „am makhsus, sebab apabila air berubah, maka ia sudah keluar daripada batasan sebagai air yang suci dan tidak mempunyai sifat menyucikan lagi. “سيئ ”, fa‟il kepada lafaz “طهور ”.
“صححه احمد”, hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ahmad.
Fiqh Hadis
Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum air apabila bercampur najis, sedangkan salah satu sifatnya tidak ada yang berubah.
Imam Malik berpendapat bahwa air tersebut dapat menyucikan, dengan jumlah sedikit ataupun banyak, kerana berlandaskan kepada hadis ini dan beliau memutuskan tidak lagi suci apabila air tersebut sudah berubah salah satu sifatnya kerana najis itu.
Mazhab al-Syafi‟i, Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa air itu terbagi kepada air sedikit yang tercemar oleh najis secara mutlak dan air banyak yang tidak terpengaruh oleh najis kecuali jika salah satu dari ketiga-tiga sifatnya berubah, yaitu warna, rasa atau baunya. Akan tetapi, mereka pun masih berselisih pendapat mengenai batasan air sedikit dan air banyak itu.
Mazhab al-Syafi‟i dan mazhab Hanbali mengatakan bahwa air sedikit itu ialah air yang jumlahnya kurang dari DUA KULAH (*1), sedangkan air banyak ialah air yang jumlahnya mencapai dua qullah atau lebih. Mereka berpendapat demikian kerana berpegang kepada hadis yang menyatakan dua qullah, lalu mereka menjadikannya sebagai mukhasis (yang mengkhususkan) hadis yang bermakna mutlaq (umum) ini. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa air sedikit ialah air yang kurang dari asyrun fi asyrin, sedangkan air banyak ialah KEBALIKANNYA. (*2)
Periwayat Hadis
Abu Sa‟id al-Khudri (r.a) ialah Sa‟ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Beliau turut serta ketika berbaiat kepada Nabi (s.a.w) di bawah pohon dan turut menyertai setiap peperangan sesudah perang Uhud. Beliau termasuk salah seorang ulama dari kalangan sahabat dan meriwayatkan sebanyak 1,170 hadis, meninggal dunia pada tahun 74 Hijriah dalam usia 86 tahun.
Orang yang Menyebutkan Hadis Al-Tsalatsah, iaitu Imam Ahmad, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.
Keterangan : 
*1. Qullah yaitu wadah air yang besaran kota Hajar, berat isinya lebih kurang 500 rithl Iraq, atau 446 3/7 rithl Mesir, atau 93 sha' dan 3 mudd, atau 5 qirbah Hijaz, yakni 10 shafihah.
Kadar air dua Qullah menurut beberapa versi Ulama :
Imam Nawawi >> -+ 55,9 CM = 174,58 Liter 
Imam Rofi'i >> -+ 56,1 CM = 176,245 Liter 
Ulama Iraq >> -+ 63,4 CM = 255,325 Liter 
Mayoritas Ulama >> -+ 60 CM = 216 Liter
*2. Asyrun fi asyrin artinya ialah air yang banyak di mana apabila digerakkan oleh seseorang pada salah satu tepinya, maka gelombang riaknya tidak dapat mencapai ke tepi yang sebelahnya.
Wallahu a'lamu bishshawab
Wassalamu 'alaikum war.wab.